Setup FTP cho Amazon Cloud Server

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Setup FTP cho Amazon Cloud Server

More Views

Setup FTP cho Amazon Cloud Server

Bước 1:  Mở port cho FTP

 - Đăng nhập vào AWS EC2 Management Console

 - Bấm Security Groups, chọn security group rồi chọn tab “Inbound” như hình dưới:

 

 

- Bấm vào nút Edit sẽ hiện ra 1 báng để edit port. Chúng ta thêm 2 dòng Custom TCP Rule, port lần lượt là 21 và 1024-1048, source chọn “Anywhere” như hình bên       dưới: 

 
 
- Bấm “Save” để lưu lại.
 

Bước 2: cài đặt ftp server

 - Kết nối SSH đến server

 - Cài đặt vsftpd

            + Ubuntu: apt-get install vsftpd

            + CentOs: yum install vsftpd

 - Sửa file config của vsftpd.

            # vim /etc/vsfptd.conf

    Một số dòng đang bị comment sẽ có dấu # ở đầu. Chúng ta cài đặt các tham số như sau:

           anonymous_enable=NO

           write_enable=YES

           xferlog_file=/var/log/vsftpd.log

           pasv_enable=YES

           pasv_min_port=1024

           pasv_max_port=1048

           pasv_address=<Public IP của instance xem trên trang amazon>

 - Khởi động lại service:

            # service vsftpd restart

 

 

Bước 3: Tạo FTP user

 - Trên các server Linux ta gõ lệnh sau:

            # adduser <username>

    Dấu nhắc lệnh sẽ yêu cầu nhập thêm mật khẩu cho user mới này (2 lần) --> nhập lại chính xác.

 - Thêm user vừa tạo vào usergroup có sẵn (trường hợp tài khoản mới tạo ra không có quyền create/edit/view file trong thư mục)

            # usermod -a -G <groupname> <username>

Sau khi add xong có thể kiểm tra lại xem user đang ở những group nào:

            # groups <username>

 

Bước 4: Đặt thư mục mặc định cho FTP user vừa tạo theo mẫu sau:

            # usermod -d /var/www/public_html/ <username>

 

Vậy là setup hoàn thành. Chúng ta có thể thử kết nối FTP bằng tài khoản vừa tạo để kiểm tra lại.

Thông tin kỹ thuật

Author Vu Linh
(3)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.