Cài magento 2 bằng ssh

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Cài magento 2 bằng ssh

Cài magento 2 bằng ssh

  1. Kiểm tra server đáp ứng đủ yêu cầu chạy magento 2 ( có thể check bằng giao diện cài đặt bình thường của magento 2 )
  2. Tạo 1 database mới
  3. Sử dụng ssh và tìm đến folder chứa code magento 2
  4. Chạy lệnh để bắt đầu cài đặt

            Example :

            php bin/magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ --db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento --admin-firstname=Magento --admin-lastname=User --admin-email=user@example.com --admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1

 

  •  Giải thích các option ( option nào chứa kí tự đặc biệt cần được để trong dấu ‘ hoặc “ ) :  

-       base-url : url website magento 2

-       db-host : địa chỉ host của database

-       db-user : tên truy cập vào database

-       db-name : tên database của site magento 2

-       db-password : pasword truy cập vào database

-       admin-firstname : firstname của tài khoản admin

-       admin-lastname : lastname của tài khoản admin

-       admin-email : email của tài khoản admin

-       admin-user : tên truy cập vào admin

-       admin-password : pass truy cập vào admin

-       language : ngôn ngữ website sau khi cài đặt

-       currency : đơn vị tiền tệ website sau khi cài đặt

-       timezone : múi giờ website sau khi cài đặt

-       use-rewrites : 1 : cho phép dùng rewrite url , 0 : k cho dùng

 

        5. Thông báo sau khi cài đặt thành công

-----------------------------------------------------------------------

 Tham khảo :

  http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/install/cli/install-cli-install.html#instgde-install-cli-prereq

Thông tin kỹ thuật

Author Dang Van Hieu
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.