Cài đặt Magento 2 bằng SSH

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Cài đặt Magento 2 bằng SSH

More Views

Cài đặt Magento 2 bằng SSH

Có 4 bước cơ bản để cài đặt Magento 2 bằng SSH

Bước 1: Kiểm tra server theo các yêu cầu cần đáp ứng đủ để chạy Magento 2 (Có thể check bằng giao diện cài đặt bình thường của Magento 2 )

Bước 2: Tạo một database mới

Bước 3: Sử dụng ssh và tìm đến folder chứa code Magento 2

Bước 4: Chạy lệnh để bắt đầu cài đặt

Ví dụ:

php bin/magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ --db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento --admin-firstname=Magento --admin-lastname=User --admin-email=user@example.com --admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1

Giải thích các option trong đoạn lệnh trên (Option nào chứa kí tự đặc biệt cần được để trong dấu ‘ hoặc “ ):

 •  base-url : url website magento 2
 • db-host : địa chỉ host của database
 • db-user : tên truy cập vào database
 • db-name : tên database của site magento 2
 • db-password : pasword truy cập vào database
 • admin-firstname : firstname của tài khoản admin
 • admin-lastname : lastname của tài khoản admin
 • admin-email : email của tài khoản admin
 • admin-user : tên truy cập vào admin
 • admin-password : pass truy cập vào admin
 • language : ngôn ngữ website sau khi cài đặt
 • currency : đơn vị tiền tệ website sau khi cài đặt
 • timezone : múi giờ website sau khi cài đặt
 • use-rewrites : 1 : cho phép dùng rewrite url; 0 : không cho phép rewrite url

 

Bước 5: Thông báo sau khi cài đặt thành công sẽ hiển thị như hình sau

 

Vậy là toàn bộ quá trình cài đặt Magento 2 bằng SSH đã đươc hoàn thành!

Thông tin kỹ thuật

Author Dang Van Hieu
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.