Cách install grunt & chạy lênh grunt để deploy theme trong Magento2

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Cách install grunt & chạy lênh grunt để deploy theme trong Magento2

Cách install grunt & chạy lênh grunt để deploy theme trong Magento2

Cách install grunt & chạy lênh grunt để deploy theme trong Magento2

Để chạy chạy lệnh grunt để deploy theme trong Magento2 đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt note js cho sever.

để cài note js (sử dụng cho sever centos)

 

Bước 1: sử dụng ssh  trỏ đến root của thư mục code Magento2

Bước 2: chạy lệnh "yum -y install nodejs" để setup notejs

link hướng dẫn : https://nodejs.org/en/download/package-manager/

Bước 3: chạy lệnh "npm install" để setup và update NPM

khi setup xong npm xong thì trong thư mục root magento 2 sẽ tự tạo thư mục " node_modules"

Bước 4: chạy lệnh "npm install -g grunt-cli" để  cài đặt grunt cli

Bước 5: thêm đoạn code dưới đây vào đường dẫn dev/tools/grunt/configs/theme.js

<theme_name>: {

area: 'frontend',

name: '<Vendor>/<theme>',

locale: en_US,

files: [

'<path_to_file1>', //path to root source file

'<path_to_file2>'

],

dsl: 'less'

vào trong ngoặc nhọn của "module.exports = {"

+ <theme> là tên của theme

+ <path_to_file> đường dẫn của file less

 

Khi hoàn tất các bước trên chúng ta thay đổi code ở file less và code app theme rồi chạy các lệnh đưới đây để biện dịch lại code sang code css.

Ở root folder chúng ta chạy lệnh;

grunt clean:<tên theme>

Lệnh này dung để xóa hết code ở trong thư mục pub/static/frontent/<vendor>/<theme>/<locale>

Và “var/”

Grunt exec:<tên theme>

Lệnh này dung để zen lại các file dưới dạng  symlinks 

Grunt less:<tên theme>

Lệnh này dung để biên dịch các file css sử dụng các symplink

pub/static/frontend/<Vendor>/<theme>/<locale>

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Link tham khảo: 

https://firebearstudio.com/blog/magento-2-grunt.html

Thông tin kỹ thuật

Author Nguyen Van Dao
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.