Cấu hình cho phép gửi email từ localhost (Gmail)

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Cấu hình cho phép gửi email từ localhost (Gmail)

More Views

Cấu hình cho phép gửi email từ localhost (Gmail)

1. Trên localhost sử dụng Windows

 - Bước đầu tiên là cài đặt xampp. Sau đó, trong cửa sổ Xampp bạn chọn Config → PHP như hình dưới đây:

  images

 

 - File php.ini được mở ra, chúng ta sửa lại một số dòng như sau:

            SMTP=smtp.gmail.com

            smtp_port=587

            sendmail_from = my-gmail-id@gmail.com

            sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t"

                     Chú ý: comment lại dòng này:

;sendmail_path="C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe"

(Thêm dấu ; ở đầu)

- Giả sử Xampp được cài mặc định trong C:\Xampp, tiếp tục mở file: C:\xampp\sendmail\sendmail.ini và cũng sửa một số dòng có sẵn:

 smtp_server=smtp.gmail.com

smtp_port=587

error_logfile=error.log

debug_logfile=debug.log

auth_username=my-gmail-id@gmail.com

auth_password=my-gmail-password

force_sender=my-gmail-id@gmail.com

- Cuối cùng, chúng ta restart lại Xampp services (Bấm Stop → Start). Chạy php script gửi email để kiểm tra.

2. Trên localhost sử dụng ubuntu

 Giả sử localhost đã cài đủ Apache2, Mysql và PHP5

 - Để cài đặt SSMTP, bạn vào terminal gõ lệnh:

         sudo apt-get install ssmtp

   Chọn Y(yes) và nhấn enter nếu được hỏi.

 - Để cấu hình cho ssmtp, trong terminal gõ tiếp:

        sudo gedit /etc/ssmtp/ssmtp.conf

   Khi cửa sổ gedit hiện ra, ta phải sửa/ thêm các dòng với nội dung sau:

mailhub=smtp.gmail.com:587

UseSTARTTLS=YES

AuthUser=<YOUR-EMAIL>@gmail.com

AuthPass=<YOUR-PASSWORD>

  Trong đó: <YOUR-EMAIL> VÀ <YOUR-PASSWORD> là thông tin đăng nhập email của bạn. Phần mailhub có thể là stmp server khác nếu bạn không dùng Gmail. 

  Sau đó chọn lưu và đóng cửa sổ gedit để quay lại terminal.

 - Cấu hình lại sendmail_path cho php:

Trong terminal tiếp tục gõ:

         sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

Khi cửa sổ gedit hiện ra, tìm kiếm theo từ khóa “sendmail_path” và edit lại với nội dung:

         sendmail_path = /usr/bin/msmtp -t 

Lưu và đóng  file php.ini này lại. Từ Terminal gõ lệnh để khởi động lại apache2:

         sudo service apache2 restart 

- Hoàn tất cấu hình. Chạy php script gửi email để kiểm tra.

Thông tin kỹ thuật

Author Vu Linh
(1)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.