Cấu hình cho phép gửi email từ localhost (Gmail)

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Cấu hình cho phép gửi email từ localhost (Gmail)

Cấu hình cho phép gửi email từ localhost (Gmail)

1. Trên localhost sử dụng Windows

- Cài đặt xampp. Trong cửa sổ Xampp chọn Config→PHP như hình dưới đây:

 

- File php.ini được mở ra, chúng ta sửa lại một số dòng như sau:
            SMTP=smtp.gmail.com

            smtp_port=587

            sendmail_from = my-gmail-id@gmail.com

            sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t"

Chú ý: comment lại dòng này:
            ;sendmail_path="C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe"

(Thêm dấu ; ở đầu)

- Giả sử Xampp được cài mặc định trong C:\Xampp, tiếp tục mở file: C:\xampp\sendmail\sendmail.ini và cũng sửa một số dòng có sẵn:

 

smtp_server=smtp.gmail.com

smtp_port=587

error_logfile=error.log

debug_logfile=debug.log

auth_username=my-gmail-id@gmail.com

auth_password=my-gmail-password

force_sender=my-gmail-id@gmail.com

- Restart lại Xampp services (Bấm Stop → Start). Chạy php script gửi email để kiểm tra.

2. Trên localhost sử dụng ubuntu

 

Giả sử localhost đã cài đủ Apache2, Mysql và PHP5

- Cài đặt SSMTP: vào terminal gõ lệnh:

            sudo apt-get install ssmtp

            Chọn Y(yes) và nhấn enter nếu được hỏi.

 

- Cấu hình cho ssmtp: Trong terminal gõ tiếp:
            sudo gedit /etc/ssmtp/ssmtp.conf

 

            Cửa sổ gedit hiện ra, sửa/ thêm các dòng với nội dung sau:

 

            mailhub=smtp.gmail.com:587

UseSTARTTLS=YES

AuthUser=<YOUR-EMAIL>@gmail.com

AuthPass=<YOUR-PASSWORD>

Trong đó: <YOUR-EMAIL> VÀ <YOUR-PASSWORD> là thông tin đăng nhập email của bạn. Phần mailhub có thể là stmp server khác nếu bạn không dùng Gmail. Lưu và đóng cửa sổ gedit để quay lại terminal.

 

- Cấu hình lại sendmail_path cho php:

            Trong terminal tiếp tục gõ:

            sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

Cửa sổ gedit hiện ra, tìm kiếm theo từ khóa “sendmail_path” và edit lại với nội dung:
            sendmail_path = /usr/bin/msmtp -t

 

- Lưu & đóng  file php.ini này lại. Từ Terminal gõ lệnh để khởi động lại apache2:

            sudo service apache2 restart

 

- Hoàn tất cấu hình. Chạy php script gửi email để kiểm tra.

Thông tin kỹ thuật

Author Vu Linh
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.