Cài đặt .htaccess password cho Magento site

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Xem nhanh

Cài đặt .htaccess password

Cài đặt .htaccess password cho Magento site

More Views

Cài đặt .htaccess password cho Magento site

Bước 1: Sử dụng FTP hoặc Cpanel để vào thư mục chứa code magento

Bước 2: Tạo mở file .htaccess ra và chèn đoạn code này vào file (ở đây ta có thể chèn lên trên cùng của file)

AuthName "User: admin. Password: admin123"

AuthUserFile /patch/to /.htpasswd

AuthType Basic

require valid-user

Trong đó "AuthUserFile" phải gọi đến đúng đường dẫn của server (ta có thể xem đường dẫn đầy đủ bằng cách sử dụng ssh, đến thư mục chứa code rồi gõ lệnh pwd để xem đường dẫn đầy đủ. Cách thứ 2, ta có thể tạo 1 file test và sử dụng đoạn code "<?php  echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];?>" để xem đường dẫn đầy đủ)

Ví dụ:  AuthUserFile  /home/user/domain.com/.htpasswd

Bước 3: Tạo 1 file .htpasswd ở cùng cấp với file .htaccess (không bắt buộc cùng cấp, nhưng đường dẫn phải đúng)

Bước 4: vào trang http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ nhập user và pass muốn dùng cho site sau đó copy kết quả trả về

Bước 5: Vào file .htpasswd và paste kết quả ấy ra, save các file lại. Sau đó vào site để kiểm tra

Thông tin kỹ thuật

Author Tran Minh Cuong
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.